1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości:
218 000,00 litrów. Miejscem dostaw będą następujące placówki:
1) Oddział Techniczny Elbląg, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg - 2 zbiorniki po 1 600 litrów;
2) Kapitanat Portu Gdynia, ul. Polska 2, 81-339 Gdynia – 8 zbiorników po 1 000 litrów;
3) Oddział Techniczny Gdynia, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia – 2 zbiorniki po 2 000 litrów;
4) Kapitanat Portu Hel, ul. Wiejska 24, 84-150 Hel – 2 zbiorniki po 1 000 litrów;
5) Bosmanat Portu Krynica Morska, ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska - 2 zbiorniki po 2 000 litrów;
6) Bosmanat Portu Frombork, ul. Portowa 2, 14-500 Frombork – 3 zbiorniki po 750 litrów;
7) Od 2021 r. dostawy będą rozszerzone o punkt odbioru:
Baza Oznakowania Nawigacyjnego Gdańsk, ul. Pokładowa 9, 80-561 Gdańsk - 9 zbiorników po 1 000 litrów i 1 zbiornik 2 000 litrów.
Dostarczany olej opałowy winien spełniać wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2016 poz. 2008). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Data publikacji: 2020-01-31
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-20

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

Handel Paliwem OKTAN Marek Kurzawski
Ul. Huzarska 6, 81-518 Gdynia

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 40%; Wysokość stałego upustu – 60%.
Wskazana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.