Przystąpienie do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

Mapa z granicami planów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przystąpił do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla następujących obszarów morskich:

Uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów planów można składać w terminie do dnia 27 marca 2020 r :
1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
lub
2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

  1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
  2. Treść wniosku lub uwagi,
  3. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
  4. Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
  5. Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski złożone do projektów planów po upływie terminu, o którym mowa powyżej, mogą pozostać bez rozpatrzenia. Formularze do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar planu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.