Przedmiotem zamówienia są konsultacje i doradztwo merytoryczne na rzecz Zamawiającego w kwestiach związanych z procedurą oddziaływania transgranicznego dla projektu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000” oraz konsultowanie tłumaczonej na język angielski i niemiecki dokumentacji w celu przeprowadzenia w/w procedury.
Data publikacji: 2020-01-15
Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-22

Zamawiający z dniem 22.01.2020 r. unieważnił w/w zamówienie publiczne, gdyż przedmiot zamówienia polegający na świadczeniu usługi eksperta wymaga wprowadzenia znaczących zmian, które mają wpływ na przeprowadzenie prawidłowo zamówienia publicznego w ww. zakresie. Zamówienie będzie powtórne w najbliższym czasie.

Wyjaśnienia i komentarze:
W dniu 17.01.2020 dokonano zmiany w dokumentach:
1. w załączniku nr 4 Zaproszenie do składania ofert przedłużono termin do dnia 23.01.2020r. oraz dokonano zmian w pkt. 3 opis kryteriów.
2. w załączniku nr 4a Formularz ofertowy dokonano zmiany pkt.b).
Dodano załączniki nr 4 OPZ z dnia17.01.2020 r. oraz załącznik nr 4a Formularz ofertowy z dnia 17.01.2020r. oraz Pismo z dnia 17.01.2020 r.

W dniu 22.01.2020. unieważniono postępowanie.