Sztuczne zasilanie brzegu w Gdyni Orłowie ok km 80,3 – 80,8
Data publikacji: 2020-01-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-07

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. j.
Parszczyce dz. Nr 9/21
84-110 Krokowa
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Prezentacja technologii i organizacji robót (P) – 10 %; Film promocyjny z użyciem drona (F) – 10%; Monitoring batymetryczny w rejonie miejsca poboru urobku (MB) – 20%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.