Nazwa procedury:
Zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska - używanie pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru, wypas zwierząt, jazda konna , rozpalanie ognisk, wydobywanie kopalin, umieszczanie łodzi, sieci i innego sprzętu rybackiego, pozyskiwanie trzciny i koszenie trawy, zbieranie wodorostów, wyrąb drzew i krzewów, pozyskiwanie użytków ubocznych i nieleśnych, przeprowadzanie imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów tymczasowych
Wymagane dokumenty:
Spis wymaganych dokumentów jest zamieszczony we wzorze wniosku (załączony formularz).
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa od dokonanej czynności urzędowej, w wysokości 10 zł, pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2021.1923 t.j. z dnia 2021.10.25
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa, w wysokości 17 zł, pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2021.1923 t.j. z dnia 2021.10.25

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w:
a) kasie Urzędu Miasta Gdyni,
b) na rachunek Urzędu Miasta Gdyni,

Urząd Miasta Gdynia
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

PKO Bank Polski S.A. NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

c) kasie Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin i sposób załatwiania:
Stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Ochrony Wybrzeża
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Tryb odwoławczy:
Do Ministra Infrastuktury
Podstawa prawna:
Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Dz.U.2020.2135 t.j. z dnia 2020.12.02
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 maja 2011 r.w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia terenów pasa technicznego [Dz.Urz. Woj. Pom. 2011.64.1443]
Inne informacje:
Z upoważnienia Dyrektora, zezwolenie wydaje Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża

Zgoda dotyczy:
- używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru,
- wypasu zwierząt,
- jazdy konnej ,
- rozpalania ognisk,
- wydobywania kopalin,
- umieszczania łodzi, sieci i innego sprzętu rybackiego,
- pozyskiwanie trzciny i koszenie trawy, zbieranie wodorostów,
- wyrąb drzew i krzewów, pozyskiwanie użytków ubocznych i nieleśnych,
-przeprowadzanie imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów tymczasowych

DOTYCZY POSZUKIWAŃ RZECZY ZAGUBIONYCH NA PLAŻY ZA POMOCĄ WYKRYWACZA METALI
biorąc pod uwagę, że działalność taka nie stanowi zagrożenia dla pasa technicznego, informujemy, że nie jest wymagane uzyskiwania pisemnego zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonywane hobbystycznie przeszukiwania, przy zachowaniu następujących zasad:
1. obszar przeszukiwań to wyłącznie plaża (nie wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach, w obszarach portów i przystani rybackich),
2. przeszukiwania można wykonywać tylko w sposób nie uciążliwy dla plażowiczów i innych użytkowników plaży, najlepiej w godzinach porannych i wieczornych,
3. należy BEZWZGLĘDNIE pozostawić plażę w stanie, w jakim znajdowała się przed wykonanym przeszukaniem.
Jednocześnie przypominamy, że sposób postępowania ze znalezionymi przedmiotami reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397). Zwracamy także uwagę, że Urząd Morski w Gdyni nie jest właścicielem gruntów w pasie technicznym (są nimi właściwe terytorialnie starostwa powiatowe lub gminy), zatem niniejsza informacja dotyczy jedynie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, jako organu odpowiedzialnego za ochronę brzegu morskiego.

DOTYCZY ZBIERANIA BURSZTYNU
Urząd Morski informuje, że zbieranie bursztynu wyrzuconego praz wody morskie na plaży, a także z toni wodnej lub dna morskiego w pasie wód przybrzeżnych za pomocą podbieraka wędkarskiego , a więc sposobami nie naruszającymi struktury gruntu, w tym dna morskiego, na podstawie ustawy z dn. 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze jeśli nie prowadzi do odłączenia całości kopaliny od złoża nie jest wydobywaniem , a co za tym idzie nie jest zabronione. Jednakże bursztyn należy uznać za własność Skarbu Państwa. Możliwość pozyskania bursztynu daje koncesja na poszukiwanie , rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i 2 ustawy- Prawo Geologiczne i górnicze działalność w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin , o których mowa w art. 10 ust. 1, a także wydobywanie kopalin ze złóż- może być wykonane po uzyskaniu koncesji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust 1, wydobywanie kopalin, o których mowa w art.10 ust.1 , ze złóż, a także wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – udziela minister właściwy do spraw środowiska ( w obecnym stanie prawnym jest nim Minister Środowiska).

DOTYCZY BIWAKOWANIA
Dyrektor Urzędu Morskiego informuje, że biwakowanie, w celach turystycznych, jest zabronione. Do tego rodzaju czynności wyznaczone są odpowiednie bazy noclegowe jak np. pola namiotowe, kempingi oraz inne miejsca spoczynkowe. Ponadto plaże, są to w większości tereny, na których nie ma odpowiedniej infrastruktury sanitarnej, oraz często występują zagrożenia powodziowe i pożarowe, mogące stworzyć niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.