Nazwa procedury:
Zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska - używanie pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru, wypas zwierząt, jazda konna , rozpalanie ognisk, wydobywanie kopalin, umieszczanie łodzi, sieci i innego sprzętu rybackiego, pozyskiwanie trzciny i koszenie trawy, zbieranie wodorostów, wyrąb drzew i krzewów, pozyskiwanie użytków ubocznych i nieleśnych, przeprowadzanie imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów tymczasowych
Wymagane dokumenty:
Spis wymaganych dokumentów jest zamieszczony we wzorze wniosku (załączony formularz).
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa od dokonanej czynności urzędowej, w wysokości 10 zł, pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, t.j., z dnia 2019.05.2019.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w:
a) kasie Urzędu Miasta Gdyni,
b) na rachunek Urzędu Miasta Gdyni,

Urząd Miasta Gdynia
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

PKO Bank Polski S.A. NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

c) kasie Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin i sposób załatwiania:
Stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Ochrony Wybrzeża
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Tryb odwoławczy:
Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Podstawa prawna:
Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Dz. U. Dz.U.2019.2169 t.j. z dnia 2019.11.08
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 maja 2011 r.w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia terenów pasa technicznego [Dz.Urz. Woj. Pom. 2011.64.1443]
Inne informacje:
Z upoważnienia Dyrektora, zezwolenie wydaje Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża

Zgoda dotyczy:
- używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru,
- wypasu zwierząt,
- jazdy konnej ,
- rozpalania ognisk,
- wydobywania kopalin,
- umieszczania łodzi, sieci i innego sprzętu rybackiego,
- pozyskiwanie trzciny i koszenie trawy, zbieranie wodorostów,
- wyrąb drzew i krzewów, pozyskiwanie użytków ubocznych i nieleśnych,
-przeprowadzanie imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów tymczasowych