Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Arkusze map

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wykonał przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w II cyklu planistycznym. W ramach prac wykonano modelowanie hydrodynamiczne dla 247 km odcinków wybrzeża, 102 km brzegów Zalewu Wiślanego oraz dla 190 km odcinków rzek. W wyniku modelowania oszacowano, że w przypadku powodzi H 1% rzędna zwierciadła wody wzdłuż wybrzeża waha się od 1.79 m do 2.30m, natomiast wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego waha się od 1.54 m do 1.94 m. Na podstawie wyników modelowania zostały sporządzone projekty map zagrożenia powodziowego (MZP). Projekty MZP zostały sporządzone dla następujących obszarów:

  • obszary szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
  • obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwsztormowego lub wału przeciwpowodziowego.

Dla powyższych obszarów wskazanych na MZP sporządzono projekty map ryzyka powodziowego (MRP).

Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowano w podziale odpowiadającym arkuszom map topograficznych w skali 1 : 10 000. W sumie w ramach projektu opracowano 1173 arkuszy map, w tym 391 arkuszy map zagrożenia powodziowego oraz 782 arkusze map ryzyka powodziowego.

Projekty MZP i MRP zostały udostępnione na stronie https://mapy.umgdy.gov.pl/portal/apps/aktualizacja-mzp-mrp/

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo Wodne projekty MZP i MRP od strony morza przekazywane są Wodom Polskim na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego od strony rzek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z harmonogramem mapy opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostały przekazane do PGW Wody Polskie w dniu 20 grudnia 2019 roku. Komplet map zagrożenia powodziowego (od strony morza oraz od strony rzek) zostanie przekazany przez Wody Polskie do uzgodnienia z właściwymi wojewodami, a następnie mapy zostaną podane do publicznej wiadomości.  Planowana publikacja map nastąpi w terminie do 22 października 2020 r.

Harmonogram prac

Harmonogram prac

 

Po opublikowaniu projekty MZP i MRP od strony morza opracowane w II cyklu planistycznym będą stanowić integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Do tego czasu projekty MZP i MRP stanowią jedynie materiał informacyjny niestanowiący źródła obowiązującego prawa. Aktualnie obowiązujące MZP i MRP (opracowane w I cyklu planistycznym) dostępne są na stronie BIP Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz na Hydroportalu ISOK.

 

Logo POIiŚ