Świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy
Data publikacji: 2019-12-16
Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-14

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:


Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: „Cena – 50%”; „Czas uruchomienia łącza – 15%”, „Gwarantowany czas naprawy awarii - 5%”, „Miejsce świadczenia usługi Lokalizacja A - 10 %”, „ Miejsce świadczenia usługi Lokalizacja B - 10%” oraz „Rodzaj usługi – 10%”.
Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą w postępowaniu. Oferta ta uzyskała w ramach powyższych kryteriów oceny ofert łącznie 90 punktów na 100 punktów możliwych.

Punktacja w poszczególnych kryteriach:
Cena – 50 pkt
Czas uruchomienia łącza – 10 pkt
Gwarantowany czas naprawy awarii – 5 pkt
Miejsce świadczenia usługi – Lokalizacja A – 5 pkt
Miejsce świadczenia usługi – Lokalizacja B – 10 pkt
Rodzaj usługi – 10 pkt