Dostawa składników umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2019-12-04
Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-09

Niniejsze postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty w ramach każdej części zamówienia, złożonej przez Wykonawców:

w ramach Części 1, 2 ,3
MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. K. Szajnochy 11
85-738 Bydgoszcz

w ramach Części 4
GREGOR S.A
ul. Tczewska 1a
83-032 Pszczółki

Uzasadnienie:
Każda z ofert wskazanych powyżej jest najkorzystniejsza w ramach danej części zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert w ramach danej części. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Termin wykonania dostawy zamówienia częściowego gotowych składników umundurowania (W) – 40%. Każda z ofert wskazanych powyżej, jest najkorzystniejsza w ramach danej części, gdyż będąc jedyną złożoną w ramach danej części postępowania ofertą, uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.