Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II - Pogłębienie toru podejściowego".
Data publikacji: 2019-11-18
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-18

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider
80-702 Gdańsk, ul. Przetoczna 66
Geo Ingenieurservice Polska Sp. z o. o.
81-392 Gdynia, ul. J. Słowackiego 56/10

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane
w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto – 60%, Doświadczenie osób – 20% oraz Termin płatności – 20%. Przedmiotową ofertę złożono jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.