Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa sprzętowej infrastruktury serwerowej o budowie modułowej oraz macierzy dyskowych i wyposażenia dodatkowego oraz dostawa oprogramowania do wirtualizacji w podziale na dwie części:
Część 1 zamówienia:
Modernizacja infrastruktury IT systemu VTS Zatoka - dostawa infrastruktury sprzętowej.
a) Opis:
Dostawa sprzętowej infrastruktury serwerowej o budowie modułowej oraz macierzy dyskowych i wyposażenia dodatkowego.
Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu specyfikacji technicznej.
Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, ul. Polska 2, 81 – 339 Gdynia.
Część 2 zamówienia:
Modernizacja infrastruktury IT systemu VTS Zatoka – dostawa oprogramowania.
b) Opis:
Dostawa oprogramowania do wirtualizacji.
Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu specyfikacji technicznej.
Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, ul. Polska 2, 81 – 339 Gdynia.
Data publikacji: 2019-11-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-29

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, niniejszym pismem uprzejmie informuję, iż wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dla Części I
INNERGO SYSTEMS Sp z o. o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Dla Części II:
Xcomp Sp. z o. o., Sp. k., ul. Białowieska, 71-100 Szczecin

1.1 Uzasadnienie:
Oferty w/w Wykonawców są najkorzystniejsze, gdyż uzyskały najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: dla Części I „Cena – 60%”; „Czas trwania gwarancji – 35%”, „Jakość – 5%” oraz dla Części II „Cena – 60%”; „Czas obowiązywania usług wsparcia technicznego – 40%”. Oferty najkorzystniejsze w każdej z części uzyskały w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.
2. Jednocześnie, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP, informuję, że w ramach niniejszego postępowania nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów; niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega unieważnieniu.