Zakup licencji oprogramowania oraz pakietów biurowych i systemów operacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) pakietów biurowych Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 64Bit PL lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarza, organizator notatek) w ilości 160 szt.
b) oprogramowania Microsoft Project Pro 2019 PL OLP GOV lub innego równoważnego w ilości 3 sztuk.
Data publikacji: 2019-11-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-04

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o., Sp. k.
78-100 Niekanin, ul. Śliwkowa 1

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena oferty brutto – 60% oraz Czas dostawy – 40%. Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.