Nazwa procedury:
Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wymagane dokumenty:
Zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. (szczegóły postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych - Rozdział 2 ustawy).
Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek zawiera informacje dotyczące:
 imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;
 obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;
 określenia zawodu regulowanego;
 posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;
 ukończonego kształcenia regulowanego;
 wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu (kopia) - wydany przez upoważnioną instytucję, jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego.
2. Świadectwo potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopia) - wraz z informacją o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą.
3. Dokument potwierdzający tożsamość (kopia)
4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia) - dyplomy lub świadectwa.
5. Tłumaczenie na język polski nazwy zawodu (kopia)
6. Świadectwa potwierdzające ukończone kursy/szkolenia (kopia)
7. Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego (kopia) - zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania danego zawodu regulowanego powinno być wydane przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy.
8. Dowód uiszczenia opłaty (oryginał)
Wniosek w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.

Opłaty administracyjne:
*
Opłata skarbowa:
*
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych wraz z dokumentami, które należy dołączyć do wniosku, składa się do właściwego organu w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego organu albo pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo w postaci papierowej.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W sprawie wydawania i doręczenia decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Morskiego w Gdyni.
Tryb odwoławczy:
*
Podstawa prawna:
Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej