Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Naprawie palisady w Chałupach km 69,25 ÷ 69,55.

Zakres robót:

  • naprawa istniejącej opaski – palisady, poprzez usunięcie zbędnych śrub oraz wykonanie dodatkowego narzutu kamiennego z kamienia o masie od 160 do 2500 kg w ilości ok. 140 m3;
  • przedmiotem zamówienia jest również wykonanie robót zabezpieczających;
  • Wykonawca zapewni wykonanie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz sporządzi dokumentację powykonawczą;
  • miejsca wykonania dodatkowego narzutu wykonawca uzgodnione
    z Zamawiającym;
  • przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Naprawa palisady w Chałupach km 69,25 do 69,55
Data publikacji: 2019-11-12
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-12

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, na naprawę palisady w Chałupach km 69,25 do 69,55, wybrano ofertę firmy WMW Sp.j.
Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz , Parszczyce, Dz. nr 9/21,
84-110 Krokowa, za cenę 62 226,81 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.