Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowych corocznych prac serwisowych płatowca, a ponadto: remont agregatów silnika GE M601E, wymiana transponderów lotniczych, naprawa goleni przedniej podwozia oraz wykonanie prac okresowych na śmigłach samolotu.
Data publikacji: 2019-10-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-18

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, niniejszym pismem uprzejmie informuję, iż wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:

1.1 Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Termin wykonania – 40%”. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.

1.2 Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli Wykonawcy:
„AEROSERVIS” s.r.o., Letiště Brno-Tuřany, Tuřany, 627 00 Brno, Czech Republic
Ilość punktów w kryterium: Cena (C): 60,00
Ilość punktów w kryterium: Termin wykonania (T); 40,00
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00
2. Jednocześnie, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP, informuję, że w ramach niniejszego postępowania nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów; niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega unieważnieniu.