Dostawa wózków widłowych

Dostawa wózków widłowych
Data publikacji: 2019-10-22
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-13

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
Zeppelin Polska Sp. z o. o.
Kajetany, ul. Klonowa 10
05-830 Nadarzyn
Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Dostępność Serwisu (DS) – 40%”. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż będąc jedyną złożoną ofertą w postępowaniu, uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.