1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji VRF dla 35 pomieszczeń biurowych w Urzędzie Morskim w Gdyni, w budynku Centrali przy
ul. Chrzanowskiego 10 oraz 16 dla pomieszczeń w Kapitanacie Portu Gdynia ul. Polska 2 a w szczególności:
1) ilość i parametry jednostek naściennych wewnętrznych i jednostek zewnętrznych będą wynikać z dokumentacji projektowej;
2) jednostki wewnętrzne naścienne muszą być wyposażone w sterownik bezprzewodowy;
3) Instalacja musi być prowadzona w korytach;
4) umieszczenie agregatów na dachu;
5) jeden system VRF dla wszystkich pomieszczeń;
6) odprowadzenie skroplin rurkami z art. z wykorzystaniem pompek do istniejącej kanalizacji sanitarnej z zamontowaniem syfonów wodnych. W przypadku braku możliwości wykorzystania instalacji kanalizacji sanitarnej uzgodnić z Zamawiającym sposób odprowadzenia skroplin;
7) zamontowanie jednostek wewnętrznych naściennych nie może naruszać istniejącej zabudowy w postaci szaf i regałów na dokument;
8) montaż rusztowań na czas prowadzenia robót (w przypadku wystąpienia konieczności ich zastosowania); wywóz i utylizację materiałów po wykonanych robotach montażowych; przestawienie mebli i urządzeń biurowych na czas robót wraz z zabezpieczeniem oraz ponownym ustawieniem po montażu; zabezpieczenie folią; naprawy ścian i sufitów po przekuciach i przewiertach do stanu początkowego uporządkowanie terenu prac na każdym etapie robót; zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac;
9) okres gwarancji na całość robót wraz z montażem wynosi 5 lat (60 miesięcy);
10) Wykonawca musi posiadać Certyfikat Producenta upoważniający do montażu i serwisu gwarancyjnego oferowanego systemu klimatyzacji;
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz na zasadach
i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Data publikacji: 2019-10-16
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-14

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, niniejszym pismem uprzejmie informuję, iż wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KLIMAT” Sp. z o.o.,
ul. Hutnicza 37 A
81-061 Gdynia

1.1 Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Termin wykonania systemu klimatyzacji – 20%, Czas reakcji – 20%”. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.

2. Jednocześnie, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP, informuję, że w ramach niniejszego postępowania nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów; niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega unieważnieniu.