Aktualizacja  ewidencji gruntów polegającej na zamianie użytku N-nieużytek na użytek Ls-las dla części działki nr 174/2 obręb Władysławowo 02, Gmina Miasto Władysławowo, która znajduje się w użytkowaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W opinii Inspektoratu Ochrony Wybrzeża grunt ten jest porośnięty roślinnością leśną w obrębie skarpy i spełnia kryteria zawarte w definicji lasu określone w ustawie o lasach oraz tworzy kompleks leśny przylegający do działki nr 1/7 w obrębie    Władysławowo 02. Powierzchnia leśna objęta aktualizacją wynosi ok 2,09 ha i jest zgodna z wydzieleniem leśnym nr 127-b znajdującym się w „Planie Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026” zatwierdzonym przez Ministra Środowiska decyzją nr DL-I.611.25.2017  z dnia 23.06.2017 r
Data publikacji: 2019-10-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-17

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

„All-Geo” Barbara Żak, ul. Wiejska 18 82-300 Elbląg - cena (3784,00 netto 3784,00 brutto)