I etap realizacji Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

W sierpniu 2014r. Instytut Morski w Gdańsku – Wykonawca Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przekazał Urzędom Morskim sprawozdanie z zebranych dostępnych danych o obszarze morskim oraz ich wstępną analizę.
Dokumentacja ta stanowi pierwszy Etap realizacji „Studium” i będzie podlegać dalszemu opracowywaniu.