Opis przedmiotu zamówienia:
 lokalizacja: brzeg morski na południowy - wschód od wejścia do portu Hel - km 36,55 wg UM
w Gdyni;
 naprawa istniejącej ścianki szczelnej (grodzice stalowe o grubości ścianki 8 mm) poprzez jej zabetonowanie; w ramach zamówienia należy: odsłonić ściankę, oczyścić skorodowaną powierzchnię ścianki, ułożyć (obustronnie) zbrojenie w postaci siatki z prętów stalowych, wykonać szalunki, zabetonować (obustronnie ściankę) betonem (min. W6); uszkodzone fragmenty betonowe oczepu również należy naprawić; przedmiotem zamówienia jest również wykonanie robót zabezpieczających;
 przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym program robót oraz wnioski materiałowe;
 Wykonawca zapewni wykonanie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz sporządzi dokumentację powykonawczą.
Data publikacji: 2019-10-03