Pięcioletnia kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
Data publikacji: 2019-09-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-18

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Konsorcjum firm:
Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński – Lider konsorcjum
DIPRO Budownictwo Igor Heyducki
83-050 Lublewo Gdańskie, ul. Brzozowa 32
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane
w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto – 60% oraz Termin wykonania – 40%. Przedmiotową ofertę złożono jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.