1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kontroli oraz dokumentacji z kontroli obiektów hydrotechnicznych i oznakowania nawigacyjnego administrowanych przez Bazę oznakowania Nawigacyjnego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 Prawo budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Data publikacji: 2019-09-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-10

Urząd Morski w Gdyni z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia że w postępowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

oferta nr 2: NAVPRO Sp. z o.o., ul. Myśliwska 73c/7 80-283 Gdańsk

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający (zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena oferty brutto – 60%; Termin realizacji zamówienia – 40%. Oferta najkorzystniejsza uzyskała w świetle przyjętych kryteriów najwyższą łączną liczbę punktów.