1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na ubezpieczeniu jednostki pływającej Hydrograf-17 w zakresie Casco (Kadłub i Maszyny + Wydatki) i OC Armatora.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Data publikacji: 2019-09-02