1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na ubezpieczeniu jednostki pływającej Hydrograf-17 w zakresie Casco (Kadłub i Maszyny + Wydatki) i OC Armatora.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Data publikacji: 2019-09-02
Data publikacji wyników postępowania: 2019-09-20

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena oferty brutto – 60%, Klauzule – 40%. Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w przedmiotowym postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.

Punktacja przyznana w kryetrium "cena oferty brutto" 60,00 pkt
Punktacja przyznana w kryterium "klauzule" 28,00 pkt
Łączna punktacja: 88,00 pkt

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów oraz nie unieważniono postępowania.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.