1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa konstrukcji tłumiącej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Płonie w Gdańsku. Zakres budowy obejmuje w szczególności: część hydrotechniczno-konstrukcyjną z zagospodarowaniem terenu oraz część oznakowania nawigacyjnego budowli hydrotechnicznej. Celem budowli hydrotechnicznej przedstawionej w projekcie jest zdecydowane pomniejszenie nadmiernego falowania jakie powstaje w basenie jachtowym Jacht klubu „Neptun”, po pogłębieniu i obudowaniu Kanału Płonie. Zjawisko takie występuje przy wiatrach sztormowych z sektora N-NE.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ, a także zapisami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Data publikacji: 2019-08-28