1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa konstrukcji tłumiącej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Płonie w Gdańsku. Zakres budowy obejmuje w szczególności: część hydrotechniczno-konstrukcyjną z zagospodarowaniem terenu oraz część oznakowania nawigacyjnego budowli hydrotechnicznej. Celem budowli hydrotechnicznej przedstawionej w projekcie jest zdecydowane pomniejszenie nadmiernego falowania jakie powstaje w basenie jachtowym Jacht klubu „Neptun”, po pogłębieniu i obudowaniu Kanału Płonie. Zjawisko takie występuje przy wiatrach sztormowych z sektora N-NE.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ, a także zapisami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Data publikacji: 2019-08-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-07

1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, niniejszym pismem uprzejmie informuję, iż wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:

Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

1.1 Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Gwarancja” (G) – 30 %” oraz Termin płatności faktury (T) – 10%. Przedmiotowa oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała łącznie w ramach wskazanych powyżej kryteriów, maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt na 100 pkt możliwych.

1.2 Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk CENA: 60 pkt GWARANCJA: 30 pkt TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY: 10 pkt ŁĄCZNIE: 100 pkt