Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską” zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ). Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
Data publikacji: 2019-08-21
Data publikacji wyników postępowania: 2019-09-12

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
art. 146 ust 1 pkt. 2) ustawy – Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż niewłaściwie oszacował wartość przedmiotowego zamówienia na kwotę 396 316,27 zł netto i stosownie do w/w wartości opublikował ogłoszenie o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Natomiast podczas otwarcia ofert w dniu 09.09.2019 r. okazało się, że ceny ofertowe znacznie przewyższają szacunkową wartość wraz z podatkiem VAT. Ceny ofertowe wyniosły odpowiednio: 2 093 767,50 PLN oraz 3 715 839,23 PLN.
W związku z powyższym konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) w zw. z art. 146 ust 1 pkt. 2 ustawy.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ( 679,08 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf ( 773,61 KB )pdf icon
 3. Załączniki nr 1, 2, 4 (A i B), 5, 6, 7, 8.pdf ( 819,24 KB )pdf icon
 4. Załaczniki nr 1, 2, 4 (A i B), 5, 6, 7, 8 - wersje edytowalne.doc ( 174,5 KB )doc icon
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf ( 1,36 MB )pdf icon
 6. Załącznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf ( 232,48 KB )pdf icon
 7. Załącznik nr 10 do SIWZ - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 5 grudnia 2018 r..pdf ( 11,31 MB )pdf icon
 8. Załącznik nr 13 do SIWZ - Postanowienie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.91 z dnia 01.03.2019 r..pdf ( 243,71 KB )pdf icon
 9. Załączniki nr 11 i 12 do SIWZ - Raport oraz Aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.pdf ( 286,35 KB )pdf icon
 10. Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, zmiana ternminu składania ofert.pdf ( 223,51 KB )pdf icon
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf ( 37,15 KB )pdf icon
 12. Załącznik nr 3 do SIWZ-TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH.pdf ( 1,36 MB )pdf icon
 13. Załącznik nr 1a do OPZ.pdf ( 221,18 KB )pdf icon
 14. Załącznik 1b do OPZ.png ( 3,28 MB )png icon
 15. Załącznik 2a do OPZ.pdf ( 646,22 KB )pdf icon
 16. Załącznik 2b do OPZ.pdf ( 198,64 KB )pdf icon
 17. Odpowiedzi na pytania, zmiana załączników do SIWZ.pdf ( 311,86 KB )pdf icon
 18. Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH.pdf ( 238,08 KB )pdf icon
 19. Załącznik 1a do OPZ TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH.pdf ( 227,13 KB )pdf icon
 20. Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf ( 64,59 KB )pdf icon
 21. Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf ( 74,57 KB )pdf icon