Dostawa samochodu ciężarowego 3-osiowego z napędem 6x6, zabudowanego skrzynią z wywrotem trójstronnym w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”
Data publikacji: 2019-08-08
Data publikacji wyników postępowania: 2019-09-11

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
MAN Truck & Bus Polska sp. z o. o.
ul. Katowicka 9
Wolica
05-830 Nadarzyn

Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Wydłużony okres gwarancji (G) – 40 %”. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż będąc jedyną złożoną ofertą w postępowaniu, uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.