Usunięcie i przemieszczenie szuwaru trzcinowego w obrębie siedliska *1150 w rejonie Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego.
Data publikacji: 2019-07-31
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Usunięcie i przemieszczenie szuwaru trzcinowego w obrębie siedliska *1150 w rejonie Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego”.

Urząd Morski w Gdyni z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

oferta nr 2
WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. J., Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający (zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena oferty brutto – 60%; Termin realizacji zamówienia – 40%. Oferta najkorzystniejsza uzyskała w świetle przyjętych kryteriów najwyższą łączną liczbę punktów.