Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego – dostawa i montaż monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego
z elementami e-Navigation.”
Data publikacji: 2019-07-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-06

Wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
ELBRO Spółka z o. o.
ul. Sobieskiego 107
84-230 Rumia
Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: „Cena (C) – 60%”; „Gwarancja (G) – 20 %”; „Skrócenie terminu wykonania (S) – 20%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż będąc jedyną złożoną ofertą w postępowaniu, uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ( 151,57 KB )pdf icon
 2. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .pdf ( 748,12 KB )pdf icon
 3. ZAŁĄCZNIKI nr 1, 1A, 2, 5, 6, 7, 8 do SIWZ.doc ( 411 KB )doc icon
 4. ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy.pdf ( 1,39 MB )pdf icon
 5. ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf ( 1,32 MB )pdf icon
 6. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf ( 2,47 MB )pdf icon
 7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf ( 56,54 KB )pdf icon
 8. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf ( 2,04 MB )pdf icon
 9. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.pdf ( 1,61 MB )pdf icon
 10. ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT .pdf ( 74,22 KB )pdf icon
 11. ZMIANA OGŁOSZENIA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf ( 25,22 KB )pdf icon
 12. ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 16.09.2019 r..pdf ( 79,45 KB )pdf icon
 13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.09.2019 r..pdf ( 53,42 KB )pdf icon
 14. ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 20.09.2019 r..pdf ( 77,35 KB )pdf icon
 15. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.09.2019 r..pdf ( 241,03 KB )pdf icon
 16. ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 04.10.2019 r..pdf ( 76,6 KB )pdf icon
 17. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.10.2019 r..pdf ( 56,63 KB )pdf icon
 18. ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 14.10.2019 r..pdf ( 76,1 KB )pdf icon
 19. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.10.2019 r..pdf ( 64,75 KB )pdf icon
 20. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 17.10.2019 r..pdf ( 374,45 KB )pdf icon
 21. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.10.2019 r..pdf ( 64,75 KB )pdf icon
 22. ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 23.10.2019 r..pdf ( 78,07 KB )pdf icon
 23. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.10.2019 r..pdf ( 64,94 KB )pdf icon
 24. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf ( 97,04 KB )pdf icon
 25. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf ( 59,76 KB )pdf icon
 26. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf ( 103,27 KB )pdf icon