Roboty czerpalne związane z utrzymaniem torów wodnych dla przystani Kuźnicy oraz Portu Jastarni
Data publikacji: 2019-07-22
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-21

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
Marine Sailor S.C.
Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha,
Mariusz Jabłoński
ul. Obrońców Westerplatte 10 A
84-360 Łeba
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Czas wykonania (CW) – 40 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.