Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą przyczepy ze sprzętem służącym utrzymaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zadaniu pn.: ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Kąty Rybackie – Etap III”
Data publikacji: 2019-07-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-12

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „STANA”
ul. Świętojańska 23 A
82-340 Tolkmicko
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60%; Doświadczenie Kierownika budowy (KB) – 20%; Konserwacja dostarczonego sprzętu (U) – 10%; Wykonanie filmu promocyjnego z użyciem drona (F) – 10%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.