Doraźne pozyskanie fotoplanu dla morskiej strefy brzegowej oraz pół kempingowych na odcinku 65.0 – 70.3 km Półwyspu Helskiego dla obszaru wskazanego na załączniku mapowym. Fotoplan należy wykonać zgodnie z załączonymi „wytycznymi do monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych ze zdjęć fotogrametrycznych o wysokiej rozdzielczości oraz fotoplanu.
Data publikacji: 2019-06-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-09

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Iwing Sp. z o.o. , ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa – 100,00 pkt. w tym:
- cena: 19,44 pkt. (3 320,00 netto, 4 083,60 brutto)
- doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. ( 3 usługi związane z wykonaniem ortofotomapy lub fotoplanu)

Wyjaśnienia i komentarze:
Na wniosek z dnia 27.06.2019 zmieniono treść zaproszenia do składania ofert , w punkcie 4. Kryterium wyboru ofert na:
a)80 % - cena
b)20 % - doświadczenie i potencjał techniczny polegający na realizacji usług związanych z wykonaniem ortofotomapy lub fotoplanu

W związku ze zmianą kryterium wyboru wydłużono także termin składania ofert do dnia 05.07.2019 r.