Przeszukiwanie plaży wykrywaczem metalu

Odnosząc się do licznych pytań o zezwolenia na przeszukiwanie plaż wykrywaczami metali oraz biorąc pod uwagę, że działalność taka nie stanowi zagrożenia dla pasa technicznego, informujemy, że nie jest wymagane uzyskiwania pisemnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonywane hobbystycznie przeszukiwania, przy zachowaniu następujących zasad:

  1. obszar przeszukiwań to wyłącznie plaża (nie wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach, w obszarach portów i przystani rybackich),
  2. przeszukiwania można wykonywać tylko w sposób nie uciążliwy dla plażowiczów i innych użytkowników plaży, najlepiej w godzinach porannych i wieczornych,
  3. należy BEZWZGLĘDNIE pozostawić plażę w stanie, w jakim znajdowała się przed wykonanym przeszukaniem.

Jednocześnie przypominamy, że sposób postępowania ze znalezionymi przedmiotami reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397). Zwracamy także uwagę, że Urząd Morski w Gdyni nie jest właścicielem gruntów w pasie technicznym (są nimi właściwe terytorialnie starostwa powiatowe lub gminy), zatem niniejsza informacja dotyczy jedynie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, jako organu odpowiedzialnego za ochronę brzegu morskiego.

Dodatkowo, na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obowiązują uregulowania wynikające z zarządzenia Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia terenów pasa technicznego (Dz. U. Woj. Pom. Nr 64, poz. 1443) – treść zarządzenia dostępna na stronie: https://www.umgdy.gov.pl/?p=1101.  Przepisy zarządzenia nie wymienią w swojej treści poszukiwania z wykrywaczem metalu, tym samym zagadnienie to nie leży w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Nie mniej jednak,  przebywając na wyżej wskazanym obszarze, należy zwrócić uwagę na zakazy wymienione w przedmiotowym zarządzeniu.