Dostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych
na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2019-06-07
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-25

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
IT-GRAMS s.c
ul. Budowlanych 46C
80-298 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Czas dostawy (CD) – 40 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.