Ośrodki szkoleniowe dla nurków

W związku z kierowanymi do Urzędu Morskiego w Gdyni zapytaniami odnośnie ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie zawodów związanych z wykonywaniem prac podwodnych oraz wprowadzającymi w błąd informacjami medialnymi dotyczącymi „zamykania” przez tutejszy Urząd przedmiotowych ośrodków wyjaśnia się, co następuje:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  uznaje w drodze decyzji ośrodki szkoleniowe prowadzące szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, po przeprowadzeniu kontroli i oceny tych szkoleń. Decyzję w sprawie uznania wydaje się na okres 24 miesięcy.

Liczba przedmiotowych ośrodków, które funkcjonowały na przestrzeni lat była zmienna i np. w 2015 r. funkcjonowało równolegle 5 ośrodków szkoleniowych dla nurków, prowadzących różne szkolenia w zakresie wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 wyżej wymienionej ustawy. Po upływie okresu uznania, część ośrodków szkoleniowych nie występowała z wnioskiem o ponowne uznanie szkoleń, tym samym zaprzestając prowadzenia przedmiotowej działalności.

Cofnięcie uznania dla ośrodków szkoleniowych dla nurków po przeprowadzonej kontroli doraźnej przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni miało miejsce w przypadku dwóch ośrodków:

1) w 2013 roku jednemu ośrodkowi cofnięto uznanie na okres niecałych 2 miesięcy, przy czym ośrodek ten usunął stwierdzone niezgodności i uzyskał ponowne uznanie,

2) w 2018 roku innemu ośrodkowi cofnięto uznanie, ośrodek nie usunął do chwili obecnej niezgodności i aktualnie nie posiada stosownego uznania.

Należy jednocześnie podkreślić, że z każdej kontroli sporządzane jest sprawozdanie i w razie występujących niezgodności wystawiane są karty niezgodności. W każdej z kart niezgodności wyjaśnione są szczegółowo: przedmiot niezgodności oraz wymóg prawny, którego niezgodność dotyczy. Na każdej z kart niezgodności kontrolowany poświadcza podpisem, iż stwierdzona niezgodność została mu wyjaśniona i jest dla niego zrozumiała. Jednocześnie,  zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli, kontrolowany sam wyznacza termin usunięcia niezgodności poprzez wprowadzenie działań korygujących.

W załączeniu umieszczamy dodatkowe informacje związane z uznawaniem ośrodków szkoleniowych dla nurków, o które występowały media.

Dodatkowo podaje się, że jakiekolwiek inne treści zawarte w informacjach medialnych w przedmiotowej sprawie, niż wyszczególnione powyżej, nie były autoryzowane przez Urząd Morski w Gdyni.

Odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej od Magazynu Śledczego Anity Gargas TVP1 z dnia 14 maja 2019 roku.
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej od Magazynu Śledczego Anity Gargas TVP1 z dnia 27 maja 2019 roku.