Świadczenie usług wparcia technicznego dla Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi
Data publikacji: 2019-06-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-16

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) uprzejmie informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:
Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena oferty brutto – 60%, Gwarantowany czas naprawy awarii krytycznych – 30% oraz Gwarantowany czas naprawy pozostałych awarii – 10%. Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.

Świadczenie usług wsparcia technicznego sla Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi
Numer umowy: WI1.0425.1.2019.MH
Data obowiązywania: 2019-07-30
Wykonawca: Sprint S.A., 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
Wartość umowy: 697410 zł