Świadczenie całorocznych usług utrzymania czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motława i Martwa Wisła administrowanych przez Urząd Morski w Gdyni w latach 2019-2021
Data publikacji: 2019-05-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-05

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na III część zamówienia:
HYDROIN Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 480/21
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto – 60%; Termin płatności – 20%; Dodatkowe sprzątanie – 20%. Przedmiotowa oferta złożona na III część zamówienia jest najkorzystniejszą, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na I i II część zamówienia:
„DELFIN R.M.” Firma Usługowa – I część zamówienia
83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 47
Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” s.j. – II część zamówienia
80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 35
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane
w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto – 60%; Termin płatności – 20% oraz Termin wykonania – 20%. Przedmiotowe oferty złożono na I i II część zamówienia jako najkorzystniejsze, gdyż uzyskały w przyjętych
w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Świadczenie całorocznych usług utrzymania czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motława i Martwa Wisła administrowanych przez Urząd Morski w Gdyni w latach 2019-2021 - CZĘŚĆ I - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI RZEKI MOTŁAWy (RZEKA MOTŁAWA OD MOSTU ZIELONEGO DO POLSKIEGO HAKA I OD UJŚCIA PRZY POLSKIM HAKU DO RUROCIĄGU PRZY UL. OŁOWIANKA) ORAZ RZEKI MARTWEJ WISŁY (OD MOSTU SIENNICKIEGO DO MOSTU WANTOWEGO IM. JANA PAWŁA II) W ZAKRESIE USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH
Numer umowy: TI2.372(381).01.28.2019.SC
Data obowiązywania: 2019-08-01
Wykonawca: DELFIN R.M. Firma Usługowa Jarosław Kryszewski, 83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 47
Wartość umowy: 85700 zł
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 552580-N-2019 z dnia 2019-05-28.pdf ( 163,59 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Instrukcja dla Wykonawców.pdf ( 202,27 KB )pdf icon
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - do wypełnienia dla Wykonawców.docx ( 20,99 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - do wypełnienia dla Wykonawców.docx ( 21,17 KB )docx icon
 5. Załącznik nr 3 A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część I zamówienia.pdf ( 58,98 KB )pdf icon
 6. Załącznik nr 3 B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część II zamówienia.pdf ( 83,54 KB )pdf icon
 7. Załącznhik nr 3 C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część III zamówienia.pdf ( 60,42 KB )pdf icon
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf ( 118,04 KB )pdf icon
 9. Załącznik nr 5 A do SIWZ - Formularz cenowy - część I - do wypełnienia dla Wykonawców.docx ( 13,47 KB )docx icon
 10. Załącznik nr 5 B do SIWZ - Formularz cenowy - część II - do wypełnienia dla Wykonawców.docx ( 15,03 KB )docx icon
 11. Załącznik nr 5 C do SIWZ - Formularz cenowy - część III - do wypełnienia dla Wykonawców.docx ( 13,18 KB )docx icon
 12. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.05.2019r..pdf ( 36,61 KB )pdf icon
 13. Wyjaśnienie treści SIWZ/Zmiana SIWZ z dnia 03.06.2019r..pdf ( 36,42 KB )pdf icon
 14. Załącznhik nr 3 C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część III zamówienia z dnia 03.06.2019r..pdf ( 60,97 KB )pdf icon
 15. Załącznik nr 6 do SIWZ - Klauzula informacyjna.pdf ( 105,8 KB )pdf icon
 16. Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 05.06.2019r..pdf ( 35,96 KB )pdf icon
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540112521-N-2019 z dnia 05.06.2019r..pdf ( 54,35 KB )pdf icon
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540116656-N-2019 z dnia 11.06.2019r..pdf ( 56,06 KB )pdf icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ/zmiana SIWZ z dnia 11.06.2019r..pdf ( 82,54 KB )pdf icon
 20. Specyfikacja Istotnychh Warunków Zamówienia- zmiana z dnia 11.06.2019r..pdf ( 210,06 KB )pdf icon
 21. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z dnia 11.06.2019r..docx ( 21,15 KB )docx icon
 22. Załącznik nr 3A - Opis przedmiotu zamówienia - część I zamówienia z dnia 11.06.2019r..pdf ( 58,45 KB )pdf icon
 23. Załącznik nr 3 C - Opis przedmiotu zamówienia - część III zamówienia z dnia 11.06.2019r..pdf ( 61 KB )pdf icon
 24. Załącznik nr 5A - Formularz cenowy (Woda) - część I zamówienia z dnia 11.06.2019r..docx ( 13,61 KB )docx icon
 25. Załącznik nr 5B - Formularz cenowy (LĄD) - część II zamówienia z dnia 11.06.2019r..docx ( 14,9 KB )docx icon
 26. Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2019r..pdf ( 35,89 KB )pdf icon
 27. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na III część zamówienia z dnia 05.07.2019r..pdf ( 49,48 KB )pdf icon
 28. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na I i II część zamówienia z dnia 15.07.2019r..pdf ( 39,55 KB )pdf icon