Dostawa składników umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2019-05-23
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-24

DLA CZĘŚCI 1; 2; 3 i 4 z dnia 11.06.2019 r.:
Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na Część 1, 2, 3 i 4
w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu na Część 1, 2, 3 i 4 do wyznaczonego terminu składania ofert tj.. do dnia 05.06.2019 r. do godz.: 09:45 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

DLA CZĘŚCI 5 z dnia 24.06.2019 r.:
Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOM MODY GUSTO s.c.
Augustyn Grulkowski, Danuta Rutkowska
ul. Legionów 13
81-378 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Termin dostawy (TD) – 30 %; Termin płatności (TP) – 10%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.