Roboty czerpalne związane z utrzymaniem toru wodnego do Władysławowa
Data publikacji: 2019-05-23
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-02

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
Marine Sailor s.c. Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński
Ul. Obrońców Westerplatte 10A
84-360 Łeba
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Tolerancja bagrownicza pionowa (TB) – 40%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.