Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu Morskiego w Gdyni – Konstelacja
Data publikacji: 2019-04-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-28

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena – 60% oraz Klauzule – 40%. Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.