Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu Morskiego w Gdyni – Kontroler - 22
Data publikacji: 2019-04-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-17

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena – 60% oraz Klauzule – 40%. Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.