Usługa szycia mundurów oraz dostawa składników umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2019-03-26
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-08

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne:
W ramach przedmiotowego postępowania w terminie przewidzianym na składanie ofert,
tj. do dnia 04.04.2019r. do godziny 09:45, nie wpłynęła żadna oferta.