Nazwa procedury:
Uzyskanie świadectw, dyplomów na jachty komercyjne
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek,
2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozdziału 2
w/w rozporządzenia,
3. Karta rejsu - dokumentująca praktykę pływania,
4. Świadectwo ukończenia szkoły:
- podstawowej / średniej / dyplomu uczelni(oryginał + kopia)
Do dyplomu oficerskiego wymagane jest świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej.
5. Świadectwo zdrowia ( oryginał + kopia),
6. 2 zdjęcia (aktualne, legitymacyjne, bez ciemnych okularów i
nakrycia głowy)
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Świadectwo marynarza - 30 zł
Duplikat I świadectwa marynarza - 45 zł
Duplikat II świadectwa marynarza - 60 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - uprawnienie na statek o polskiej przynależności - 20 zł

Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9, 11
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Opara Adrian tel. 58-355-3368 - kierownik oddziału
Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1452),
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o pracy na morzu( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.616 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2096)
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia
członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskania z dnia 29 stycznia 2018r.
( Dz.U. z 2018r. poz.490)