Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki „KONTROLER-20”
Data publikacji: 2019-03-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-26

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:
PPUH RUROSERW
inż. Ryszard Szmit
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Cena – 60%; Gwarancja – 30%; Termin wykonania – 10%. Wybrana oferta została uznana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała w świetle przyjętych kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.