Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Budowa Nabrzeża Wyspy Stogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data publikacji: 2019-03-12
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-20

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
WUPROHYD Sp. z o. o.
ul. Kopernika 78
81-456 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Ilość pobytów na budowie, radzie budowy (I) – 20 %; lata doświadczenia (D) – 20%.