Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i rządzeń wielofunkcyjnych
dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2019-02-05
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-06

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu dla
Części I, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 8 złożonej przez Wykonawcę:
EMSO Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Gen. W. Sikorskiego 129
Mościska, 05-080 Izabelin
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto (C) – 40 %; Rodzaj materiałów eksploatacyjnych (R) - 60 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu dla

Części II, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 8 złożonej przez Wykonawcę:
EMSO Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Gen. W. Sikorskiego 129
Mościska, 05-080 Izabelin
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto (C) – 40 %; Rodzaj materiałów eksploatacyjnych (R) - 60 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.