Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w rejonie Przystani Kąty Rybackie II zgodnie z zakresem wskazanym na mapie będącej załącznikiem do zamówienia. Mapa ma określać granicę działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny i układ zieleni (ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów). Mapę do celów projektowych należy wykonać w postaci plików wektorowych (DWG/DGN) oraz w postaci pliku PDF, a także w 2 egzemplarzach w formie wydruków. Należy przekazać również wykaz współrzędnych punktów pomiarowych w postaci pliku tekstowego.
Data publikacji: 2019-01-21
Data publikacji wyników postępowania: 2019-01-30

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy”Diaz” Eugeniusz Lepacki, ul. B.Chrobrego 76, 80-423 Gdańsk - 100 pkt. w tym:
- cena: 80,00 pkt. (1500 zł netto, 1845 zł brutto)
- doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. ( 5 usług geodezyjnych na rzecz Administracji Morskiej )