Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Budowa Nabrzeża Wyspy Stogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data publikacji: 2019-01-17
Data publikacji wyników postępowania: 2019-01-29

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.