Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000 (v2)

PZP POM - Rysunek planuDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą ooś.

W czerwcu 2018 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt planu wraz z prognozą ooś oraz poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków. Następnie w lipcu 2018 roku została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.

W grudniu 2018 roku opracowano zmodyfikowany projekt planu, w którym wprowadzono zmiany wynikające z prognozy ooś oraz dokonanych uzgodnień a także wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnionych opinii, uwag i wniosków. Zmodyfikowany projekt planu (wersja v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś zostały przekazane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt. 8 ustawy o obszarach morskich.

Harmonogram dalszych prac dostępny jest pod adresem:
https://www.umgdy.gov.pl/?p=12762

Poniżej zamieszczono zmodyfikowany projekt planu (v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś, które zostały przesłane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień.

 

Logo PO WER