Nazwa procedury:
Weryfikacja dokumentów
Wymagane dokumenty:
Wniosek o potwierdzenie autentyczności wydanych dokumentów kwalifikacyjnych powinien zawierać:
• imię nazwisko,
• datę urodzenia,
• nazwę dyplomu,
• nr dyplomu.

UWAGA! Autentyczność wydanych dokumentów kwalifikacyjnych potwierdza
się tylko i wyłącznie na wniosek administracji morskich innych państw,
armatorów bądź ich przedstawicieli.
Urząd Morski w Gdyni informuje, że został uruchomiony system weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy. System ten jest przeznaczony tylko dla uprawnionych użytkowników ( przedstawicieli właściwych organów administracji morskiej innych państw oraz armatorów i ich przedstawicieli).
Osoby prywatne nie mogą korzystać z systemu.
System jest dostępny pod adresem :https://centrum.phics.gov.pl/umverifi/
Formularze:
Brak.
Opłaty administracyjne:
Opłatę za weryfikację dokumentów kwalifikacyjnych można dokonywać :
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za weryfikację dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz.1368z późn. zm.).
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Przyjmowanie wniosków;
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)
pokój nr 11 A lub e-mail maria.ostapowicz@umgdy.gov.pl
Ostapowicz Maria tel. + 48 58-355-3386, fax + 48-58 621-93-48
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1452),
2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ( t.j.DZ.U. z 2018r. poz.2272)
3. Rozrządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (D.U. z 2018 r. poz. 802)( § 97 ust 5)