Zaproszenie do składania ofert - wykonanie rozpoznania saperskiego obszaru lądowego wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Data publikacji: 2018-12-12
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Wykonanie rozpoznania saperskiego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy NEMO Roman Palacz ul. B. Chrobrego 43/142, 40-881 Katowice , za cenę 102 274,50 zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Pyt 1. Czy wystarczy jak prześlemy ofertę na Pana adres mailowy czy oferta musi być również złożona w wersji papierowej?
Odp. Wykonawca może złożyć ofertę na adres mailowy jest ona wystarczająca dla Zamawiającego do jej oceny.

Pyt 2. Czy podana kwota przetargu (d0 30 tys. euro) jest kwotą brutto czy netto?
Odp. Kwota przetargowa jest kwota netto.

Pyt 3. Kto (Wykonawca czy Zamawiający) przygotowuje teren w celu przeprowadzenia badań, tj. kto usuwa przeszkody, które stwierdzono podczas wizji lokalnej w terenie z dnia 13.12.2018 r. w postaci: gęsto rosnących, rozłożystych drzew (świerki, sosny), gęstych trzcin (ponad 2 m wysokości), zwalonych drzew, konarów, karpin, ściętych gałęzi (hałdy gałęzi) zalegających na gruncie, nisko rosnących gałęzi drzew, gęstego zakrzaczenia i zakrzewienia (jeżyny, pokrzywy, paprocie, wysokie trawy), linie energetyczne średniego napięcia? W/w przeszkody uniemożliwiają prawidłowe i całkowite zeskanowanie terenu objętego zamówieniem.
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia usługa objęta przedmiotem zamówienia stanowi jeden z elementów prac wstępnych - przygotowawczych dla wykonania inwestycji pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Na obecnym etapie nie jest przewidziana wycinka drzew.

Pyt 4. Czy istnieje zgoda (decyzja) umożliwiająca wycięcie i usunięcie w/w przeszkód?
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pyt 5. Czy czas na przygotowanie terenu (usuniecie w/w przeszkód) wlicza sie w czas „37 dni kalendarzowych”, o których mowa w zapytaniu?
Odp. Usunięcie przeszkód nie jest przedmiotem zapytania ofertowego.

Pyt 6. Dlaczego Zamawiający ogranicza rodzaj sprzętu do badań do „systemu gradientowego pionowego”, w sytuacji gdy na rynku istnieją o wiele nowsze, bardziej precyzyjne i bardziej zaawansowane systemy magnetometryczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia? Żadna polska norma, przepisy prawa ani instrukcje wojskowe czy cywilne nie ograniczają pomiarów ferromagnetycznych do „systemu gradientowego”. Jest on jednym z wielu systemów pomiarów dla anomalii magnetycznych. Wnosimy o usunięcie tego zapisu z powodu ograniczania konkurencji.
Odp. Zamawiający wymaga wykonania usługi w zakresie i z dokładnością nie mniejszą niż opisana w OPZ. Zamawiający dopuszcza wykonywanie usługi nowszym, bardziej precyzyjnym i bardziej zaawansowanym systemem magnetometrycznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pyt 7. Dlaczego Zamawiający wymaga aby „pomiary wykonać w siatce na krzyż”? Nie ma to żadnego uzasadnienia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prawidłowe wykonanie badań w jednym kierunku zapewnia pełne pokrycie. Badań wykonywanych „w siatce na krzyż” nie przewiduje żadna norma, instrukcja ani przepis prawa obowiązujący w Polsce. W/w wymóg wynika z ograniczeń systemu gradientowego, który może być zastąpiony innym, lepszym systemem (patrz pkt. 4). Wnosimy o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pyt 8. Wnosimy o zmianę w zakresie dopuszczalnej dokładności pomiarów. Zapisana w OPZ dokładność pomiaru 2,5 m w połączeniu z zastosowaniem systemu RTK jest nieuzasadniona ponieważ system ten zezwala na dokładność liczoną w centymetrach (w idealnych warunkach) oraz do 1,0 w cięższych warunkach (np. gęsty las). Wnosimy o zmianę dokładności pomiaru z 2,5 m na 1,0 m.
Odp. Zamawiający w OPZ określił dokładności wykonania pomiarów jako minimalne co oznacza, że Wykonawca może wykonać pomiary z większą dokładnością.

Pyt 9. Prosimy o wyjaśnienie co konkretnie jest przedmiotem zamówienia, ponieważ w pkt. 3.1 OPZ mowa jest o tym, że „przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań skanowania magnetycznego”, natomiast w pkt. 3.4 „zakres prac obejmuje prace saperskie polegające na rozpoznaniu gruntu na powierzchni oraz na głębokości od poziomu 0 cm do 600 cm głębokości”. Zgodnie z obowiązującym prawem zakres prac saperskich obejmuje: wykrycie, wydobycie, identyfikację oraz utylizację przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Wnosimy o usunięcie pkt. 3.4 albo doprecyzowanie przedmiotu zamówienia
Odpowiedź
Przedmiotem zamówienia jest rozpoznanie saperskie w zakresie szczegółowo opisanym w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w OPZ:
- w punkcie 1 [Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia] jednoznacznie opisał, iż wydobycie zlokalizowanych obiektów i ich utylizacja nie stanowią przedmiotu zapytania;
- w punkcie 3 [Zakres usługi] jednoznacznie opisał, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań skanowania magnetycznego, mających na celu detekcję i lokalizację obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych, zalegających pod powierzchnią terenu do głębokości 600 cm, a także zakres tych badań;
- w punkcie 4 ppkt 2) [Realizacja prac] powtórzył, że Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje oczyszczenia terenu z przedmiotów wykrytych w ramach rozpoznania saperskiego.