Dostawa platformy pomiarowej dla sieci transmisyjnej
Data publikacji: 2018-12-10
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-17

Postępowanie zostało unieważnione. Zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej o wartości zamówień do 30000 euro” pkt. III podpunkt 2: „Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej”.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 11.12.2018 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.
W związku z otrzymaniem w dniu 13.12.2018 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.